Strona główna / Inne » Nagroda SITMN

Nagroda SITMN

N a g r o d a  S I T M N
dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie
 
Od piętnastu lat, każdego roku, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszym absolwentom studiów stacjonarnych (magisterskich) przyznawane są nagrody i wyróżnienia naszego branżowego stowarzyszenia inżynierskiego. Wcześniej, do roku 2004, były to nagrody Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego). Obecnie, odkąd Oddział działa jako samodzielne Stowarzyszenie, jest to nagroda SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych).
 
 
Wręczenie Nagrody Laureatowi pierwszego Konkursu przez Prezesa Stowarzyszenia, Dziekana Wydziału i Prezesa Mennicy Państwowej
 
Jednostopniowa nagroda główna i dwa równorzędne wyróżnienia przyznawane są na wniosek Rady Wydziału Metali Nieżelaznych. Tytułem do nagrody, w myśl jej regulaminu, są szczególne wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta w czasie studiów, jak również osiągnięcia w pracy w ramach studenckiego ruchu naukowego lub w innych zespołach badawczych, działalność dla Wydziału, Uczelni i Stowarzyszenia. Ustanowienie od trzeciego konkursu wyróżnień, uzasadnione było chęcią poszerzenia kręgu studentów motywowanych do lepszej pracy i stworzenia możliwości przedstawiania przemysłowi sponsorującemu konkurs szerszego grona najlepszych absolwentów, mogących podjąć pracę w tymże przemyśle na preferencyjnych zasadach. Informacje o przyznaniu nagrody publikowane są w „Magazynie Hutniczym”, „Rudach i Metalach Nieżelaznych”, w biuletynach i materiałach stowarzyszeniowych, pojawiały się też w BIP AGH, najczęściej w relacjach z konferencji, podczas których były wręczane.

Artykuł w wersji pdf (całość)