Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt celowy nr 6 ZR7 2005 C/06634

Projekt celowy nr 6 ZR7 2005 C/06634

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji nośno-przewodzącego osprzętu do wysokoobciążalnych trakcji kolejowych

2006–2008

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl

FP "KUCA"

Opis projektu:

Aktualnie eksploatowana w kraju kolejowa sieć trakcyjna wyposażona jest standardowo w przewody jezdne i osprzęt dostosowany do obciążalności prądowej na poziomie 1,7 kA. Parametry tej trakcji nie zapewniają potrzeb eksploatacyjnych w zakresie zwiększonych prędkości i masy przewozowej. Ponadto infrastruktura ta jest technicznie zużyta i niezależnie od nowych wymogów użytkowych oraz dyrektyw unijnych  96/48/WE Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Dz. Urz. WE L 325, z 17.09.1996 r., 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej. Dz. Urz. WE L 110, z 20.04.2001 r., oraz dyrektywa 2004/50/WE i uzupełniające je Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) wydane jako decyzje Komisji Europejskiej, specyfikacja TSI 96/48/WE, a także TSI uchwalone i opracowywane uzupełniające dyrektywę 2001/16/WE. Interoperacyjność kolei wymagana jest dyrektywą 91/440/EWG oraz 2004/51/WE musi być zapewniona w procesie inwestycyjnym. Stwarza to możliwość dostosowania  infrastruktury kolejowej do standardów europejskich, wymagających od sieci trakcyjnej wysokiej obciążalności prądowej, która  umożliwi podwyższenie prędkości jazdy i/lub mas pociągów. Taki kierunek działania prowadzi również do zwiększenia efektywności ekonomicznej eksploatacji taboru kolejowego.
W zakresie obejmującym trakcyjne przewody jezdne i liny nośne zostały już podjęte przedsięwzięcia mające na celu uruchomienie krajowej produkcji tego typu części sieci trakcyjnej o  parametrach spełniających nowe wymagania, mianowicie charakteryzujące się odpowiednio wyższą temperaturą pracy, wyższą wytrzymałością mechaniczną i reologiczną i obciążalnością prądową na poziomie 2.5kA. Warunkiem zastosowania jednak tych przewodów i lin w procesie modernizacji i budowy sieci trakcyjnych nowej generacji jest uruchomienie produkcji osprzętu o parametrach dostosowanych do parametrów nowych sieci. Obecnie produkowany osprzęt nie spełnia niezbędnych wymagań.
Celem projektu było opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji metalowego, głównie z miedzi stopowej, technologicznego osprzętu dla górnej kolejowej sieci trakcyjnej o znamionowej obciążalności prądowej powyżej 2.5kA. Cel projektu został osiągnięty w wyniku zrealizowania badań stosowanych i prac rozwojowych o charakterze badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, w zakresie których wykonano prace obejmujące opracowanie materiałów o pożądanych właściwościach, technologie wytwarzania tych materiałów, opracowanie prototypów asortymentu osprzętu, opracowania technologii przeróbki plastycznej i odlewania dla uzyskania wymaganych rozwiązań konstrukcyjnych tego osprzętu. Wyniki badań przemysłowych były weryfikowane w fazie badań przedkonkurencyjnych poprzez prace doświadczalne i badanie prototypów. Wdrożenie produkcyjne zostało poprzedzone badaniami materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych poprzez testowanie ich w warunkach użytkowania na doświadczalnym odcinku trakcji nowej generacji udostępnionym przez zainteresowanego inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.