Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt badawczy własny nr 3 T08B 051 26

Projekt badawczy własny nr 3 T08B 051 26

Wpływ starzenia naturalnego walcówki na podatność do ciągnienia i kształtowania własności drutów z przewodowych stopów AlMgSi

2004-2007

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu są badania wzajemnej zależności między podatnością walcówki ze stopu AlMgSi na poszczególne etapy jej dalszego przetwarzania a okresem starzenia naturalnego tej walcówki przed ciągnieniem w funkcji parametrów jej przetwarzania tj.: średnicy końcowej drutu, warunków procesu ciągnienia oraz starzenia sztucznego drutu. Metodyka badań uwzględniać będzie konstrukcję charakterystyk starzenia naturalnego walcówki, krzywych umocnienia podczas ciągnienia walcówki po różnych czasach "leżakowania", charakterystyk starzenia sztucznego drutów oraz ich pełzania w skojarzeniu z badaniami kalorymetrycznymi walcówki, których głównym celem jest identyfikacja ilości i rozwoju przemian fazowych i zakresów temperaturowych ich występowania. Powyższe badania mają na celu ustalenie zakresu dopuszczalnych czasów między przesycaniem walcówki, a jej ciągnieniem, które umożliwiają sterowanie zespołem własności finalnych wyrobu i co ważniejsze, gwarantują uzyskanie powtarzalnego i zadowalającego poziomu tych własności. Możliwości przetwarzania walcówki są bowiem ograniczone z jednej strony znaczącą niestabilnością jej własności w początkowym okresie jej przesycania, z drugiej zaś spadkiem odkształcalności materiału przy dłuższych czasach oczekiwania na proces ciągnienia. Uzasadnienie podjęcia powyższego tematu wynika z zainteresowania krajowej elektroenergetyki przewodami ze stopów aluminium jako potencjalnymi zamiennikami klasycznych konstrukcji bimetalowych. Narzuca to konieczność ciągłego uzupełnienie wiedzy na temat przetwarzania przewodowych materiałów z grupy AlMgSi oraz wyznaczania charakterystyk eksploatacyjnych tych materiałów.