Strona główna / Badania naukowe » Działalność naukowa » Zintegrowane procesy w przetwórstwie metali

Zintegrowane procesy w przetwórstwie metali

Tematyka ta realizowana jest głównie w Laboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych.

Laboratorium konsoliduje potencjał intelektualny środowiska naukowego i technicznego ukierunkowany na badania i rozwój nowych technologii, materiałów i wyrobów na potrzeby polskiej gospodarki. Zespół naukowy laboratorium tworzą młodzi naukowcy i doktoranci  - absolwenci Wydziału Metali Nieżelaznych pod kierownictwem profesora Tadeusza Knycha.

W inicjatywie uruchomienia laboratorium przed ponad dziesięciu laty należy wyraźnie wyeksponować jego oryginalność i specyfikę, która łączy potrzebę opracowywania technologii nowych materiałów z pełną weryfikacją ich wykorzystania do praktycznych zastosowań. Podstawą nowoczesności podejścia do rozwiązywania problemów naukowych jest przenikanie i interakcyjność możliwości współczesnego wyspecjalizowanego sprzętu badawczego laboratorium z wysokozaawansowanym zapleczem techniczno-technologicznym przemysłu.

Głównym obszarem działalności zespołu naukowego laboratorium są badania z zakresu szeroko rozumianej tradycyjnej i zaawansowanej metalurgii, przeróbki plastycznej i inżynierii materiałowej nad nowymi wyrobami i rozwiązaniami dedykowanymi dla elektroenergetyki. Wspomniane badania naukowe wzbogacają proces dydaktyczny Katedry i Wydziału poprzez ich wykorzystywanie w nowych programach studiów na wszystkich poziomach interdyscyplinarnego kształcenia studentów oraz rozwoju naukowego kadry.
 
Unikatowe na skalę europejską urządzenie do badania ścieralności przewodów jezdnych trakcji elektrycznej

Zespół naukowy skupiony wokół laboratorium zrealizował ponad 25 projektów badawczych i celowych, blisko 100 skomercjalizowanych prac na zlecenie podmiotów gospodarczych, opublikował ponad 80 artykułów w specjalistycznych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Do dorobku dydaktycznego zespołu wlicza się ponadto prawie stu dyplomantów.
 
Główne rodzaje działalności naukowo-badawczej i komercyjnej zespołu obejmują następujące obszary tematyczne:

Technologie i materiały dla elektroenergetyki przesyłowej i kolejowej

Technologie przetwórstwa metali nieżelaznych

Wiedza „know-how”, wdrożenia z ostatnich pięciu lat:
 1. Uruchomienie produkcji przewodów jezdnych profilowych o parametrach wymaganych przez sieci trakcyjne linii PKP przystosowanych do dużych prędkości jazdy (2000-2002)
 2. Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów z aluminium i jego stopów z zastosowaniem metody CONFORM (2004 – 2007)
 3. Żarowytrzymałe przewody elektroenergetyczne na bazie stopów aluminium (2004 – 2007)
 4. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania typoszeregu przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminium o wysokiej przewodności elektrycznej przeznaczonych do budowy wysokoobciążalnych linii przesyłowych (2005 – 2007)
 5. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania z miedzi stopowej przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej o znamionowej obciążalności prądowej powyżej 2,5 kA i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej (2005 – 2007)
 6. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania drutów, z zastosowaniem metody ciągłego odlewania i walcowania, ze stopu ZnAl15 przeznaczonych do nanoszenia warstw antykorozyjnych techniką natryskiwania cieplnego (2005 - 2007)
 7. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji nośno-przewodzącego osprzętu do wysokoobciążalnych trakcji kolejowych (2006-2008)
 8. Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji emaliowanych aluminiowych przewodów nawojowych (2007-2009)
 9. Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji typoszeregu konstrukcji wsporczych ze strefą kontrolowanego zniszczenia i przeznaczonych do budowy kolejowej górnej sieci trakcyjnej (2009-2011)
 10. Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji walcówki z rafinowanego i modyfikowanego aluminium dla potrzeb wytwarzania nowej generacji drutów do zastosowań w elektrotechnice i elektronice (2009-2011)
Wybrane wdrożenia:
 • NPA Skawina - walcówka przewodowa ze stopów AlMgSi, Al59, Al-Zr, Al-Zr-Sc, HTLS
 • TF Kable - przewody jezdne DjpS CuAg0,10, przewody napowietrzne AAAC, HC, EHC, przewody aluminiowe emaliowane
 • FP KUCA - osprzęt wysokoobciążalny mechanicznie i cieplnie ze stopów CuNi do sieci trakcyjnych kolei dużych prędkości
 • PLK PKP - nowy typy sieci trakcyjnej YC120-2CS150 i YC150-2CS150 do kolei dużych prędkości
 • ZM Silesia - druty do metalizacji natryskowej ze stopu Zn-Al, blachy ze stopu Zn-Cu-Ti
 • KGHM Legnica - ciągłe odlewanie wlewków z miedzi fosforowej DHP


Powrót